Akapur Raiyyatwari Census 2011 Data - Chandrapur, Maharashtra

Akapur Raiyyatwari is a village situated in Mul of Chandrapur district in Maharashtra. As per the Population Census 2011, the village Akapur Raiyyatwari is uninhabited.


Nearby Inhabited Villages to Akapur Raiyyatwari, Mul

  1. Dabgaon Tukum - Population: 2
  2. Borchandli - Population: 1,951
  3. Dabgaon Makta - Population: 1,053
  4. Rajgad - Population: 1,596
  5. Bhawarala - Population: 955
  6. Chandapur - Population: 1,958
  7. Naleshwar - Population: 1,037
  8. Junasurla - Population: 2,899
  9. Fiskuti - Population: 2,324
  10. Uthal Peth - Population: 853

Reference