Borghat Raiyyatwari Census 2011 Data - Chandrapur, Maharashtra

Borghat Raiyyatwari is a village situated in Mul of Chandrapur district in Maharashtra. As per the Population Census 2011, the village Borghat Raiyyatwari is uninhabited.


Nearby Inhabited Villages to Borghat Raiyyatwari, Mul

  1. Borghatmal - Population: 13
  2. Bondala Bk. - Population: 924
  3. Bondala Kh. - Population: 865
  4. Korambi - Population: 492
  5. Nandgaon - Population: 1,964
  6. Nawegaon Bhujala - Population: 1,991
  7. Gowardhan - Population: 735
  8. Bembal - Population: 3,898
  9. Babrala - Population: 449
  10. Chak Bembal - Population: 272

Reference