Villages & Towns in Basmath Taluka Hingoli, Maharashtra - Census 2011

List of all villages and towns in Basmath Taluka of Hingoli district, Maharashtra. As per Census 2011, there are 1 towns and 152 villages within Basmath Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Basmath Taluka is २९०,९७० out of which urban population is ६८,८४६ while rural is २२२,१२४. As per Census 2011, total families in Basmath were १२,४०५. Check out important data about Basmath Taluka as per Census 2011.

Basmath Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population २९०,९७० २२२,१२४ ६८,८४६
Children (0-6 years) ३९,९९६ ३०,७४८ ९,२४८
Literacy ७७.६२% ७५.८१% ८३.४४%
Sex Ratio ९४५ ९४८ ९३६
Scheduled Caste १४.६% १६% ९.८%
Scheduled Tribe ३.३% ३.९% १.५%

List of Municipal Towns in Basmath Taluka

Below is list of all towns in Basmath Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Basmath (Municipal Council) ६८,८४६ ८३.४४% ९३६

List of Villages in Basmath Taluka

Below is list of all villages in Basmath Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Adgaon ४,४२५ ७५.७६% १,०००
2 Agdad १३० ८०.९५% ८८४
3 Akoli २,४८७ ७०.८१% ९८८
4 Amba ४,१९४ ७५.९५% ९७८
5 Ambala - - -
6 Ambanath ८०% ६६७
7 Aral ३,३८४ ७५.१% ९९६
8 Asegaon २,५८४ ८०.२१% ९६१
9 Babhulgaon ३,९०६ ७६.३% ९३८
10 Bagdad ३३२ ७७.६६% ९६४
11 Balegaon २,०२४ ७३.३४% ८७६
12 Barepurwadi ७७४ ७७.४९% ९७४
13 Basmat ४७८ ९१.१७% ८११
14 Bhategaon - - -
15 Bhendegaon १,४४२ ८२.६८% ९३६
16 Bhogaon ९२५ ७४.८१% १,१२२
17 Bhoripgaon ८४८ ७४.५४% ९२७
18 Borala २,१३९ ७९.६१% ९८८
19 Borgaon Bk. ९७४ ८२.०७% ९१४
20 Borgaon Kh. ४२१ ९१.४९% ८३८
21 Borisawant २,७५८ ७६.०८% ९४६
22 Brahmangaon Bk. ५९७ ६८.६४% ९९७
23 Brahmangaon Kh. ६४८ ७६.१५% ९४०
24 Chandgavhan ३२४ ८५.९८% ९८८
25 Chikhali १,३१३ ७८.७५% ९४८
26 Chincholi T. A. ५९ ४१.६७% २,२७८
27 Chincholi tarf malavta - - -
28 Chondhi tarf Sendursena २,६७१ ७०.९२% ९६३
29 Dabhadi ९९० ७५.४१% ९६०
30 Dagadgaon ७४६ ७५.५१% ९२३
31 Dagadpimpri ४२७ ७३.७८% ९९५
32 Darephal २,८३९ ७५.१६% ९३०
33 Dhamangaon २,१७५ ७२.५४% ९७५
34 Dhanora-tarf-Aral १,१४५ ७९.६५% ८८०
35 Dhaulgaon ९८२ ७२.०८% ९१४
36 Digras Kh. २२९ ७७.११% ८४७
37 Donwada १,७५० ८१.९% ९४२
38 Ekrukha १,३८१ ६९.२८% ९९९
39 Ganeshpur ८९४ ७५.९५% ९९६
40 Girgaon ९,६०५ ७५.४९% ९३९
41 Govindpur T. Hayatnagar २८४ ८२.५५% ८०९
42 Gunda २,९१२ ७१.६८% ९७३
43 Gunj T. Asegaon १,८३८ ८०.२% ९८१
44 Hapsapur १,००६ ८३.९५% ९२७
45 Hatta ८,२२८ ७१.३% ९६०
46 Hayatnagar ४,३६९ ७५.८५% ९१५
47 Hiradgaon ७८२ ७५.२६% ९४५
48 Hisewadgaon २८ ८५.१९% ६४७
49 Hiwara kh ८७५ ७३.०१% ९८९
50 Injangaon २,०११ ७७.९९% ९३४
51 Jawala bk. १,१४२ ७४.३२% ९०७
52 Jawala kh. ६१९ ६८.१६% ८९३
53 Jawala traf babulgaon १,२७५ ६९.८४% ९४७
54 Jununa ५९२ ७८.९३% ९५४
55 Kagban ६५१ ७२.०९% ९५५
56 Kalamba १,३८० ६५.९२% ९१९
57 Kallavi १२५ ६७.०२% ९२३
58 Kanhergaon ९५५ ७८.३१% ९६५
59 Kanosa १,०४८ ७६.८७% ९५५
60 Karanjala ३,४२२ ७६.८८% ९५४
61 Karanji १,५२३ ६९.५५% १,०२३
62 Kaudgaon १,१६७ ८३.६७% ९८१
63 Kawatha २,६७१ ७०.३% ९५१
64 Khajamapur २४५ ८३.०४% ९७६
65 Khambala १,१६८ ७०.४५% ९२७
66 Khandarban ३४४ ६६.१९% ९६६
67 Khandegaon ३,१३६ ७२.५१% ९७५
68 Khapar kheda ६२५ ८३.५८% १,००३
69 Khudnapur ८२२ ७९.५५% ८३९
70 Kinhola २,३६५ ७२.६६% ९४८
71 Konatha १,१९३ ७८.३२% ९६२
72 Korta १,६७४ ६५.८१% १,००२
73 Kothari १,४२१ ८२.६३% ९६८
74 Kotharwadi ७६० ७१.०१% ९३९
75 Kudala १,९७५ ७३.८% ९८७
76 Kupti १,१७० ७८.९५% ९५३
77 Kurunda १२,३२३ ८०.१६% ९५४
78 Kurundwadi १,१६९ ७४.८३% ९८५
79 Lahan ५२१ ८६.५% ९५१
80 Lingi १,३३८ ७७.२१% ९७९
81 Loleshwar ८५० ७७.६४% ८९७
82 Lon Bk. १,५९८ ७३.०१% ९६१
83 Mahagaon १,१७१ ७२.२८% ९४२
84 Mahgaon २७६ ८१.३९% ८६५
85 Mahmadapurwadi ६३४ ९०.०९% ९०४
86 Malwata २,०२१ ७४.२५% ९४०
87 Marlapur १,२०१ ७७.४५% ८८२
88 Marsul ८६६ ७२.१४% ८९९
89 Marsulwadi tanda ५२३ ८२.३४% ९८९
90 Mategaon ७१० ७८.९५% ८६४
91 Mhatargaon १,७०६ ७५.३५% ९६५
92 Mudi ९८६ ८०.३% ८७१
93 Murumba Bk. १,५९३ ७५.७८% ९१५
94 Murumba Kh. २४ १००% १,१८२
95 Nagapur ५५१ ८६.०४% ९९६
96 Nahad २,०६३ ७४.६३% ९७६
97 Nasratpur २३ ७०% १,०९१
98 Palasgaon tarf dhamangaon ३९९ ९२.५९% ९३७
99 Palasgaon tarf malota २,८४० ७२.९६% ९२३
100 Palsi १,८१९ ७४.९२% ९६४
101 Pangra shinde ४,०६६ ७८.३२% ९२८
102 Pangra tarf dhamangaon १,६८१ ६७.८६% ९१५
103 Pangrasati १,३२५ ८२.५३% ९३१
104 Parajana ६४३ ७९.०४% १,००९
105 Pardi Bk. २,७७२ ७०.४६% ९३७
106 Pardi kh २,१४८ ८३.९८% ९२१
107 Parli १,७१८ ६९.९७% ९९५
108 Parwa ३८१ ८०.६५% ९५४
109 Phata ४३९ ७२.९५% १,०१४
110 Phattepur १४७ ७०.२५% १,०१४
111 Pimpala chorya १,१९२ ७८.९७% ९२९
112 Pimpalgaon hajam १,४६९ ७५.८८% ९८०
113 Pimprala १,८८५ ७८.३३% ९२०
114 Pimpri २०२ ७४.१% ९८०
115 Polka ९६ ६०% ८८२
116 Puyani bk १,१८३ ७०.४४% १,०८३
117 Puyani kh ७७५ ७६.७१% ९५२
118 Rajapur ९८९ ७८.८३% ९७८
119 Rajawadi १,०३२ ७३.१७% ९५८
120 Ranjana २,३२४ ७५% ८५८
121 Raywadi ५५५ ८२.९२% ९३४
122 Renkapur ८६८ ८०.१३% ८८७
123 Reulgaon १,४८७ ७३.५२% १,००९
124 Ridhora १,५४९ ७८.२८% ८९४
125 Rodga ९९४ ७८.२८% ९७२
126 Rukhi १३६ ६९.५७% ८८९
127 Runj T. Asegaon ८८३ ८२.६५% ९११
128 Sangmeshwar - - -
129 Sangnapur २०९ ७२.९३% १,०६९
130 Sarola ६०६ ७९.७७% ८६५
131 Satefal tarf Aral १,९६६ ८१.४५% ९४३
132 Sategaon ३१७ ७२.०९% ९८१
133 Sawangi Bk. १,६५३ ७२.३८% ९३८
134 Sawargaon - - -
135 Selu १,६३३ ७८.५९% ९२३
136 Shingi ५१६ ७६.५% ९०४
137 Sirli २,०७९ ७५.६६% ९३०
138 Somthana २,४७६ ७८.३७% ९४०
139 Sonna tarf hatta ६०० ७७.८२% १,०३४
140 Sukali २,३८३ ७५.०६% ९३७
141 Sunegaon ७८७ ९१.२३% ८९६
142 Takalgaon १,६६६ ७२.०२% ९२८
143 Telgaon ९९७ ६८.६९% ९७८
144 Tembhurni २,७८७ ७३.५१% ९०१
145 Thorava २,०४९ ७८.४५% ८९४
146 Wadi tuljapur ६५८ ९२.१% ९७६
147 Waghi १,०६४ ७२.७६% ९६७
148 Wai tarf Dhamangaon १,६८३ ७४.४% ९७३
149 Wakhari २,३६६ ७०.९% ९६८
150 Wapti २,०१५ ७२.०५% ९३६
151 Wartala ४७० ८२.६४% ९३४
152 Wiregaon २,१९४ ७२.११% ९२८
Villages in Basmath Population of Basmath Sex Ratio of Basmath Literacy Rate in Basmath