Villages & Towns in Mundra Taluka Kachchh, Gujarat - Census 2011

List of all villages and towns in Mundra Taluka of Kachchh district, Gujarat. As per Census 2011, there are 1 towns and 62 villages within Mundra Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Mundra Taluka is 153,219 out of which urban population is 20,338 while rural is 132,881. As per Census 2011, total families in Mundra were 4,738. Check out important data about Mundra Taluka as per Census 2011.

Mundra Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 153,219 132,881 20,338
Children (0-6 years) 21,623 18,776 2,847
Literacy 77.35% 76.52% 82.78%
Sex Ratio 705 682 868
Scheduled Caste 13.3% 13.4% 12.2%
Scheduled Tribe 1.3% 1.4% 0.6%

List of Municipal Towns in Mundra Taluka

Below is list of all towns in Mundra Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Mundra (Census Town) 20,338 82.78% 868

List of Villages in Mundra Taluka

Below is list of all villages in Mundra Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Babiya 104 80% 891
2 Bagda 845 73.04% 1,107
3 Baraya 930 67.56% 775
4 Baroi 14,954 87.73% 798
5 Beraja 1,413 64.66% 909
6 Bhadresar 4,552 56.89% 990
7 Bharudiya - - -
8 Bhorara 1,003 74.59% 896
9 Bocha 200 70.95% 923
10 Borana 377 70.19% 1,038
11 Chhasra 1,515 59.43% 839
12 Depa 393 78.23% 1,047
13 Deshalpar 2,611 71.48% 934
14 Dhrab 3,281 73.19% 615
15 Fachariya 419 61.58% 1,024
16 Gelda 1,103 61.41% 963
17 Goersama 989 68.75% 939
18 Gundala 2,784 74.23% 891
19 Hatdi 626 70.74% 1,013
20 Jarpara 7,352 66.76% 899
21 Kanajra 663 70.75% 916
22 Kandagara Mota 4,461 79.53% 635
23 Kandagara Nana 224 74.46% 821
24 Karagoga 807 74.44% 945
25 Khakhar Moti 2,139 73.79% 943
26 Kukadsar 529 34% 996
27 Kundrodi 986 65.94% 988
28 Kuvay 162 61.21% 1,160
29 Lakhapar 1,568 70.9% 885
30 Lifara 677 67.91% 923
31 Luni 3,379 63.1% 992
32 Mangra 1,244 70.76% 932
33 Mokha 777 78.98% 833
34 Mota Kapaya 3,063 84.53% 900
35 Moti Bhujpar 9,278 77.31% 942
36 Nana Kapaya 8,883 87.13% 397
37 Nani Bhujpar 1,056 71.21% 917
38 Navinal 3,100 82.71% 288
39 Patri 2,592 73.88% 871
40 Pavdiara 248 84.5% 968
41 Pragpar 934 77.8% 471
42 Pragpar 405 76.9% 858
43 Pratappar 268 70.54% 971
44 Pratappar - - -
45 Raga 164 67.16% 1,000
46 Ramaniya 1,797 80.15% 968
47 Ratadiya 1,335 75.99% 993
48 Sadau 1,970 65.43% 966
49 Samagoga 7,704 82.47% 506
50 Shekhadiya 971 48.45% 938
51 Shiracha 1,879 79.58% 605
52 Sukhpar - - -
53 Tappar 858 72.64% 963
54 Toda 711 82.89% 959
55 Tumbadi Moti 1,046 74.13% 875
56 Tumbadi Nani 1,209 76.16% 966
57 Tunda 12,471 84.25% 107
58 Vadala 2,871 68.99% 814
59 Vagura 1,104 76.93% 1,044
60 Vanki 1,655 69.67% 959
61 Viraniya 906 71.47% 944
62 Vovar 1,336 70.56% 939
Villages in Mundra Population of Mundra Sex Ratio of Mundra Literacy Rate in Mundra